MARIAN KOWALSKI

m_kowalskiDziałacz polityczny i felietonista.
Kan­dy­dat Ruchu Na­ro­do­we­go.
Star­tu­je pod ha­słem: „Silny czło­wiek na trud­ne czasy”.
Ze­brał około 190 tys. pod­pi­sów.