ANDRZEJ SEBASTIAN DUDA

a_dudaZ wy­kształ­ce­nia dok­tor nauk praw­nych.
Kan­dy­dat reprezentujący wyborców z naj­więk­szej opo­zy­cyj­nej formacji: Prawo
i Sprawiedliwość.
Startuje pod hasłem: „Przy­szłość ma na imię Pol­ska”.
Sztabowi Andrzeja Dudy udało się zebrać ponad milion sześćset ty­się­cy pod­pi­sów.