JANUSZ RYSZARD KORWIN-MIKKE

j_korwin_mikkeZ wy­kształ­ce­nia fi­lo­zof, ak­tu­al­nie poseł do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go.
Startuje wspierany przez par­tię KOR­WiN.
Startuje pod hasłem: „Dumna, bo­ga­ta Pol­ska”
Jego sztab do­star­czył do PKW podczas zgłaszania kandydata około 200 ty­się­cy pod­pi­sów.
W wy­bo­rach pre­zy­denc­kich ­star­tu­je po raz piąty.