JANUSZ MARIAN PALIKOT

j_palikotZ wy­kształ­ce­nia fi­lo­zof. Przedsiębiorca, polityk.
Kan­dy­dat Two­je­go Ruchu na pre­zy­den­ta, prze­wod­ni­czą­cy tej formacji.
Zgromadził około 150 tys. pod­pi­sów.