BRONISŁAW MARIA KOMOROWSKI

b_komorowskiObecnie urzę­du­ją­cy pre­zy­dent, z wy­kształ­ce­nia hi­sto­ryk.
Star­tu­je jako kan­dy­dat bez­par­tyj­ny, jed­nak ma po­par­cie formacji z któ­rej się wy­wo­dzi: Plat­for­my Obywatelskiej.
Startuje pod hasłem: „Wy­bierz zgodę i bez­pie­czeń­stwo”.
Sztabowi obecnego Prezydenta RP udało się zebrać ponad 650 ty­się­cy pod­pi­sów po­par­cia.