MAGDALENA AGNIESZKA OGÓREK

m_ogorekZ wy­kształ­ce­nia dok­tor hi­sto­rii.
Kan­dy­dat­ka bez­par­tyj­na startująca z po­par­ciem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Startuje pod hasłem: „Jutro bez obaw”.
jej sztabowi udało się zgromadzić pół mi­lio­na pod­pi­sów.
To je­dy­na ko­bie­ta star­tu­ją­ca w wy­bo­rach prezydenckich 2015 roku!