ADAM SEBASTIAN JARUBAS

a_jarubasZ wy­kształ­ce­nia hi­sto­ryk, wieloletni sa­mo­rzą­dowiec.
Kandyduje z ra­mie­nia Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zgromadził bli­sko 450 ty­się­cy pod­pi­sów.